منار مسعود غزنوی

منار مسعود غزنوی
UPLOADED ON: 02-February-2019
SOURCE: صالح محمد جوادی
LIBRARIES: || Maryam Zebardast || داکتر مریم زبردست ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید