دو دختر جوان افغاني خلبان !

دو دختر جوان افغاني خلبان !
. «ثریا صالح» ۲۰ ساله و «معصومه حسینی» ۲۱ ساله، ۲ خلبان زن افغان هستند که آموزش خلبانی را با موفقیت پشت‌سر گذاشتند.
UPLOADED ON: 28-December-2014
SOURCE: اماتور
LIBRARIES: || masoud emirzehi || مسعود اميرزهي ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید