سردار محمد هاشم خان

سردار محمد هاشم خان
مراسم نکاح حیدر خان نیکزاد پسر شاغاسی نیک محمد خان. محمد ولی خان لودین٬ شاه محمود خان غازی٬سردار محمد هاشم خان و حیدر خان نیکزاد.
UPLOADED ON: 13-March-2014
SOURCE: شکیبه رضائی
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید