کدام عالی

کدام عالی
UPLOADED ON: 12-November-2016
SOURCE: حسیب فضل
LIBRARIES: || Hasib Fazel || حسیب الله فضل ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید