ماهی از سر گنده شود...

ماهی از سر گنده شود...
تأملی در منشائ برزی مقوله های سنتی.
UPLOADED ON: 14-May-2017
SOURCE: نبی پاکطین
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید