استاد عبدالسلام عزیزی

استاد عبدالسلام عزیزی
شخصیت فرزانه؛ادیب وارسته،خوشنویس چیره دست و آموزگار بلندآوازه معارف بلخ روانشاد استاد عبدالسلام عزیزی مشهور به استاد سلام خان که از زمره پیشگامان ترین چهره های نخبه معارف بلخ بوده که سالها در باغستان زیبای معارف باغبانی کرد و بهترین نهال ها مورد پرورش قرار داده که برترین چهره های نخبه کشور افتخار شاگردی این بزرگمرد فرهیخته را دارند.
استاد سلام خان پس از باز نشسته گی ایجاد آموزشگاهءخصوصی را نمود و تا هنگام درگذشت اش از دنیا در خدمت فرزندان میهن بود.
روشن نمودن دوباره خط های داخل و بیرون مزار حضرت علی رض و در ده ها مکان تاریخی انوز هم دست خط این دولتمرد به چشم میخورد.
UPLOADED ON: 20-April-2021
SOURCE: --
LIBRARIES: || Saif Fazel || سیف الله فضل ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید