هنرمندان رایدیو افغانستان قدیم

هنرمندان رایدیو افغانستان قدیم
هنرمندان رایدیو افغانستان قدیم؛ استاد خیال٬ مرحوم ظاهر هویدا٬ استاد ارمان٬ احمد مرید و دیگران.
UPLOADED ON: 17-October-2013
SOURCE: احمد مرید
LIBRARIES: || Maryam Zebardast || داکتر مریم زبردست ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید