بالاحصار غزنی

بالاحصار غزنی
UPLOADED ON: 22-October-2014
SOURCE: مصطفی کریمزاده
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید