کلمهٔ شریف

کلمهٔ شریف
UPLOADED ON: 11-February-2015
SOURCE: پوهاند حیدرزاد
LIBRARIES: || Prof. Amanullah Haiderzad || پوهاند امان الله حیدرزاد ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید