ارگ کابل

ارگ کابل
باغ ارگ کابل در سال ۱۹۲۰
UPLOADED ON: 11-February-2014
SOURCE: سایه
LIBRARIES: || Maryam Zebardast || داکتر مریم زبردست ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید