حوض كوه شاه سليم

حوض كوه شاه سليم
حوض كوه شاه سليم، از زيبائی های ولايت بدخشان.
UPLOADED ON: 29-January-2017
SOURCE: ادریس لطفی
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید