امیر دوست محمد خان

امیر دوست محمد خان
این تصویر امیر دوست محمد خان است و کسان که در پای او خود را خم کرده اند عساکر ایرانی اند.
UPLOADED ON: 01-February-2017
SOURCE: راحله جمیل
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید