سردار محمد داؤد خان

سردار محمد داؤد خان
کابل قدیم شهیدسردار محمد داود موسس جمهوریت با افسران کودتاچی ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ در داخل ارگ که به سلطنت چهل ساله محمدظاهرشاه نقطه پایان بخشید و فصل جدید را آغاز نمود که بزرگترین دست آورد حکومت پنج ساله سردار محمد داود طرح وپلان گذاری زیرینا ها در کشور ما که الی اکنون همان طرح ها مورد اجرا یکی پی دیگر در مرحله اجرا قرار میگیرد اکبری شهرکهنه کابل ۱۹ سرطان ۱۳۹۶
UPLOADED ON: 09-July-2017
SOURCE: کابل شهر زیبا قلب وآیینه افغانستان
LIBRARIES: || Saif Fazel || سیف الله فضل ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید