داکتر نجیب الله احمدزی

داکتر نجیب الله احمدزی
داکتر نجیب الله احمدزی در یکی از مظاهرات در شهر کابل.
UPLOADED ON: 21-July-2017
SOURCE: زاهد کریمی
LIBRARIES: || Saif Fazel || سیف الله فضل ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید