نامه سردار ایوب حان

نامه سردار ایوب حان
نامه سردار ایوب حان فاتح جنگ میوند کسی که برای اولین بار امپراتوری انگلیس را شکست داد به سردار عبدالوهاب خان که در قلعه اختیار الدین هرات نوشته شده در این مکتوب اداره هرات را به سردار عبدالوهاب خان مامای خود می گذارد
UPLOADED ON: 22-November-2013
SOURCE: آرشیڤ سلطنتی
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید