۰ افغانیگی

۰ افغانیگی
دانستنی های درست در دست ندارم. از نشان و سال ضرب آن معلوم میشود که به دوران جمهوریت سردار محمد داوود خان شهید تعلق داشته باشد.
UPLOADED ON: 05-May-2013
SOURCE: Numista
LIBRARIES: || Saif Fazel || سیف الله فضل ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید