محمد شفیع رکین

محمد شفیع رکین
مرگ یک قهرمان گمنام !
خبر مرگ نا به هنگامت اندوهگینم کرد. محمد شفیع رکین آمر کتابخانه عامه کابل تقریبا تمام زندگی اش را وقف نگهداری کتابخانه عامه کرد و در دو دوره مجاهدین و طالبان خودش را سپر کرد و هزاران جلد کتاب را محافظت کرد تا از آتش زدن نجات یابند. او را از سال های زیاد می شناختم و بعضا به دیدارش می رفتم. تمام دوران جنگ را برایم قصه می کرد و اینکه چگونه زیر مرمی باران مجاهدین به وظیفه می آمد و از گنجینه های کتابخانه نگهداری می کرد. روزیکه افراد جهادی به امر صدیق چکری وزیر اطلاعات و کلتور آنزمان کتابها را آتش زدند شفیع می گریست و هیچ کاری از دستش بر نمی آمد. او زمان شرح این ماجرا بار بار دستمال کهنه اش را از جیب بیرون کرده و اشک هایش را پاک می کرد تا من متوجه نشوم . او یکی از قهرمان گمنام این کشور بود و است و برای همیش جاودانه خواهد بود.
شفیع عزیز مرا ببخش که در هنگام مریضی نتوانستم به دیدنت بیایم . آخرین بار صدایش را از پشت تلیفون شنیدم و در وضعیت خوبی قرار نداشت. برایم وعده کرد که اگر صحتش خوب شد یک برنامه رباب نوازی برایم ترتیب میدهد ... دردا که دیگر ندیدمش.... با اشک و اندوه ....
UPLOADED ON: 03-September-2020
SOURCE: Waheed Paikan
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید