مخفی بدخشی

مخفی بدخشی
اعلیحضرت معظم همایونی از کمال توجهی که به ار باب هنر داشتند در سال ۱۳۳۸ پس از سفر پامیر در کلبهٔ شاعر کهن سال بدخشان مخفی تشریف بردند و او را مورد عنایت و مرحمت خاص شاهانه قرار دادند استاد خلیلی در آن مسافرت این شعر را انشاد نموده به مخفی ارمغان کرد: خوشم که خضر رهم شد فروغ یزدانی که بشنوم سخن مخفی بدخشانی کس که ملک سخن را کند به (فیض آباد) خدای باد نگهبان وی ز ویرانی کنم ز لعل بدخشان به شعر وی دل خوش که نزد اهل دل این باقی است و آن فانی چه خسروان که ازین خاکدان برون رفتند که نام شان نشناسد کسی با آسانی ببین بناصر خسرو که بعد نهصد سال هنوز عرش سخن را کند سلیمانی درین زمانه که رازی نمانده در پرده ز پرده آر برون راز های پنهانی عروس شعر که در حجله است گرد آلود بآب طبع بشویش غبار پیشانی بخامه ی دو زبان شانه زن بگیسویش که نغز نیست به زلف سخن پریشانی بگوش دختر افغان بخوان پیام حیات که مادری تو واز درد دختران دانی
UPLOADED ON: 10-November-2013
SOURCE: زهره یوسف
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید