استاد اسیر قندی آغا

استاد اسیر قندی آغا
جناب استاد اسیر قندی آغا با نواسه هایش از راست به چپ عبدالقادر آرزو و عبدالحسیب امید سال ۱۳۴۹ خورشیدی .
UPLOADED ON: 11-February-2014
SOURCE: Mohammad Abdul Qader Arozo
LIBRARIES: || Maryam Zebardast || داکتر مریم زبردست ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید