اعلیحضرت محمد ظاهر شاه

اعلیحضرت محمد ظاهر شاه
اعلیضرت محمد ظاهر شاه و ملکه حمیرا با همتا امریکائی شان؛ ریس جمهور کینیدی و همسرشان جکی کنیدی.
UPLOADED ON: 26-July-2013
SOURCE: Istam
LIBRARIES: || Maryam Zebardast || داکتر مریم زبردست ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید