جنگ اول افغان و انگلیس

جنگ اول افغان و انگلیس
The Battle of Kabul 1842 map
UPLOADED ON: 19-February-2017
SOURCE: http://www.britishbattles.com/
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید