عبدالخالق هزاره

عبدالخالق هزاره
عبدالخالق هزاره و همراهانش، پیش از اعدام
UPLOADED ON: 17-July-2020
SOURCE: --
LIBRARIES: || Maryam Zebardast || داکتر مریم زبردست ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید