جرگه

جرگه
جرگه سران قوم در حضور امیر حبیب الله خان.
UPLOADED ON: 02-August-2015
SOURCE: حیدر رحمانی
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید