فابریکه سمنت کابل

فابریکه سمنت کابل
فابریکه سمنت کابل که توسط جرمنها در سال ۱۹۲۷ ساخته شده است.
UPLOADED ON: 11-February-2014
SOURCE: آرشیڤ ملی
LIBRARIES: || Maryam Zebardast || داکتر مریم زبردست ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید