آخز ز خدا بترس بیمار هستم

آخز ز خدا بترس بیمار هستم
آخر ز خدا بتـــــرس بیمـــار هستم با مرگ و اجل کشیدم کارم بی تو امپراطور
UPLOADED ON: 25-April-2014
SOURCE: ahmad mahmood imperator
LIBRARIES: || Ahmad Mahmood Imperator || احمد محمود امپراطور ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید