کمیدین های خارجی در افغانستان

کمیدین های خارجی در افغانستان
دسته ای از کمیدین های خارجی، پس از سقوط طالبان، برای شادمانی افغانان، به افغانستان آمده بودند.
UPLOADED ON: 04-January-2017
SOURCE: نت
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید