آرمگاه سلطان مسعود غزنوی در غزنی

آرمگاه سلطان مسعود غزنوی در غزنی
UPLOADED ON: 21-October-2014
SOURCE: کتابخانه کالج هارڤرد
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید