اعلیحضرت محمد نادر شاه

اعلیحضرت محمد نادر شاه
اعلیحضرت محمد نادر شاه با برادرش سردار محمد هاشم خان و برخی از اراکین دولت
UPLOADED ON: 08-November-2019
SOURCE: ایسور داس
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید