شاه شجاع سدوزی

شاه شجاع سدوزی
UPLOADED ON: 24-July-2013
SOURCE: آرشیڤ سلطنتی
LIBRARIES: || Saif Fazel || سیف الله فضل ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید