سردار محمد داؤد خان

سردار محمد داؤد خان
UPLOADED ON: 24-July-2013
SOURCE: www.afghaninformation.com
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید