پښَتو و لُويَکان غزنه
(تاریخ)
پوهاند عبدالحی حبیبی

پټه خزانه
(ادبیات)
محمد هوتک بن داود