از هرات تا ارومچی
(تاریخ)
آصف فکرت

حکمت در سویس آسیا
(تاریخ)
آصف فکرت

لهجۀ بلخ و دریافت بهتر سخن مولانا ۲
(ادبیات)
آصف فکرت

باز هم در خدمت مولانا
(ادبیات)
آصف فکرت

لهجهٔ بلخ و دریافت بهتر سخن مولانا ۱
(ادبیات)
آصف فکرت