گپ
(ادبیات)
داکتر حمیدالله مفید

Lecture 14
(تاریخ)
Geraldine Reinhardt

مهد پيدايش و پـرورش زبان دری
(ادبیات)
نجم الدین کاویانی

Hindu and Celtic Culture Are One
(تاریخ)
Druuis Belenios Ategnatos

نگاهی به تاریخ و پیشرفت زبان دری درعصر سامانیان وغزنویان
(ادبیات)
نذیراحمد صوفی زاده تلاشجو