در شرح مسائل
(دستور زبان)
نجیب سخی

کاندیدا اکادمسین اعظم سیستانی و تاریخ
(روابط انسانی)
نجیب سخی

افغانستان در مسیر تاریخ و طُفیلی ها
(سیاست)
نجیب سخی

ایران پنجاه هزار لغت برایما صادر میکند
(ادبیات)
نجیب سخی

ادب
(ادبیات)
نجیب سخی