غریب
(شعر)
سلطان محمود غیاثی

اینه آدم خوب
(حکایت و قصه)
سلطان محمود غیاثی

عروسی
(حکایت و قصه)
سلطان محمود غیاثی

شب شش
(حکایت و قصه)
سلطان محمود غیاثی

اهل کار
(حکایت و قصه)
سلطان محمود غیاثی