هویت مردمان باختر و مارگیانا
(باستانشناسی)
اسد سهاک

طریقه های خطرناک تربیت اطفال
(تربیه و پرورش)
اسد سهاک

عوامل بیولوژیکی اضطراب اجتماعی
(روانشناسى)
اسد سهاک

سهم ابوالقاسم الزهراوی در تشخیص و تداوی امراض
(تندرستی)
اسد سهاک

کشف قدیمی ترین سند نام افغان
(باستانشناسی)
اسد سهاک