مبادی انسانشناسی یا انتروپولوژی Anthropologie
(تندرستی)
داکتر کمال سید

پیرامون پیرهن هنرمند آریانا سعید
(روابط انسانی)
داکتر کمال سید

تبریکی سال نو
(رسم و رواج)
داکتر سیدکمال

کنفرانس های دوکتور کمال سید
(تندرستی)
دوکتور کمال سید