اختراع نیشابور کهن
(جغرافیه)
ناصر پورپیرار

درنگ در رستم التواریخ
(تاریخ)
ناصر پورپیرار

درنگ در سفر نامۀ ناصر خسرو
(ادبیات)
ناصر پورپیرار

کتاب هایی به خط و زبان پهلوی
(دستور زبان)
ناصر پورپیرار

معنای لغوی کورش
(تاریخ)
ناصر پورپیرار