امارت اسلامی میراث کیست؟
(سیاست)
داکتر زمان ستانیزی

آیا په اسلام کې اسلامي حکومت شته؟
(سیاست)
داکتر زمان ستانیزی

امارت یعنی چه؟
(سیاست)
داکتر زمان ستانیزی

استعمار و آزادی
(سیاست)
داکتر زمان ستانیزی

نقد بر نقد پټه خزانه
(ادبیات)
داکتر زمان ستانیزی