مخمس بر غزل بیدل رح ( در خیال مزن فهم خویش ساز تو نیست)ا
(ادبیات)
احمد محمود امپراطور

مخمس بر غزل بیدل رح (ببند چشم و خط هر کتاب را دریاب)ا
(ادبیات)
احمد محمود امپراتور

مخمس بر غزل بیدل رح (ز هر مو دام بر دوشم گرفتار اینچنین باید)ا
(ادبیات)
احمد محمود امپراطور

مخمس بر غزل بدون نقطه بیدل رح( دل اگر محو مدعا گردد)
(ادبیات)
احمد محمود امپراتور

مخمس بر غزل بیدل رح ( اینکه طاقت ها جوانی می کند)ا
(ادبیات)
احمد محمود امپراطور