شیرخان څوک و؟
(ادبیات)
ځدران

د ارواښاد شهید سردار محمد داودخان جالبه خاطره
(حکایت و قصه)
Mohammad Nasim Maqsoodi

Central Asian Emigres in Afghanistan: First Wave (1918-1932) Part I
(تاریخ)
Kamoludin Abdullaev

سرنوشت آخرین امیر بخارا و روابط کشورش با افغانستان
(مردم)
توماس روتیک

تاریخچه مطابع افغانستان
(علم و تکنالوژی)
شاه محمود محمود