بی خلطه فیر کدن
(حکایت و قصه)
عمر هژیر

تصوف او عرفان
(اعتقادات)
محمد معني الدين أبوالفضل

نواع ماليات در دولت درانی
(تاریخ)
محمد اعظم سیستانی

روند تشکل قوم تازیک، تاژیک، تاجیک
(تاریخ)
دوکتور نوراحمد خالدی

شیرخان څوک و؟
(ادبیات)
ځدران