اوغان؟
(تاریخ)
عبدالباري جهاني

اسناد باختری از افغانستان باستان
(تاریخ)
Professor Nicholas Sims-Williams

آیا اسکندر پسر داریوش دوم بود؟
(حکایت و قصه)
داکتر حمدالله فایده

نگاهی به کتاب «تاریخ تاجیکان»
(مردم)
ریچارد فولتز

«افغان» معادل «اوغان» نیست
(تاریخ)
داکتر سید حمیدالله روغ