چشم براه محبوبم
(ادبیات)
صالحه محک یادگار

بالاخره به عشقم رسیدم
(ادبیات)
صالحه محک یادگار

دزدانه دیدن معشوقه
(ادبیات)
صالحه محک یادگار

برادر شخ بروت
(حکایت و قصه)
صالحه محک یادگار

در فراق وطن
(حکایت و قصه)
صالحه محک یادگار