خطاب به غازی احمد شاه بابا، غازی میرویس نیکه و مبارز خوشحال خان ختک
(ادبیات)
داکتر محمد حلیم تنویر

زبان دری، فارسی قدیم نیست ۱
(ادبیات)
داکتر محمد حلیم تنویر

محمد امین شاعر ملی و مردمی افغانستان مشهور به ملنګ جان
(مردم)
داکتر محمد حلیم تنویر

بیا که سینما برویم!
(حکایت و قصه)
داکتر محمد حلیم تنوی

بهزاد و سیر تکاملی نقاشی
(هنر)
داکتر محمد حلیم تنویر