بی بی مهرو
(حکایت و قصه)
نجیب کاظمی

قلعهٔ نای (نَی قلعه) قره باغ غزنی
(جغرافیه)
هادی سلام غزنوی

اعتراض عتیق رحیمی به ترجمه‌ رمان‌های فارسی‌اش در ایران
(ادبیات)
شاه محمد آرینفر

فارسی و دری
(ادبیات)
--

کتابهای دستور زبان در هند
(دستور زبان)
--