دروغ گفتن ضرورت به انرژی بیشتری دارد
(اعتقادات)
امین الدین سعیدی - سعید افغانی

ازدواج با دو خواهر دریک وقت
(اعتقادات)
امین الدین سعیدی - سعید افغانی

اطاعت از خلیفه وامیر
(اعتقادات)
امین الدین سعیدی - سعید افغانی

گدایی در مسجد مکروه است
(اعتقادات)
الحاج امین الدین « سعیدی – سعید افغانی »

خداوند اولاد را ازعاق نگاه کند
(اعتقادات)
الحاج امین الدین « سعیدی – سعید افغانی »