ریدیه ګله
(موسیقی)
الحاج سمیع الدین افغاني

پریشانه ولولې
(ادبیات)
الحاج سمیع الدین افغاني

د پوهې کاروان
(شعر)
سمیع الدین افغاني

دپېښور مهاجر
(شعر)
سمیع الدین افغاني

شر پسند
(شعر)
سمیع الدین افغاني