قلعه فتح
(تاریخ)
حامد نوید

سیستان پرورشگاه تمدن های قدیم 2
(تاریخ)
حامد نوید

آتشکده ظفر کانیشکا (اونیندو) یا معبد سرخ کوتل
(تاریخ)
حامد نوید

قلعهٔ تاریخی فریدون
(تاریخ)
حامد نوید

خصوصیات پدیده های هنری افغانستان
(هنر)
حامد نوید