سرسوتی ( Sarasvati ), نازنین گمشده در ميان هيماليا و هيرمند
(تاریخ)
صبورالله سیاسنگ

مادر٬ مرا ببخش
(ادبیات)
حسیب فضل

حاجی خیرو و جن کلان کار
(ادبیات)
حسیب فضل

چند شهر شاهنامه در جغرافیای امروز
(ادبیات)
شاهنامه

بانوی بلخ
(ادبیات)
عبدالرحمن پژواک