استوره بودن شهنامه
(تاریخ)
ولی پوپل

در جستجوی هد هد
(شعر)
ولی پوپل

دهان از نگاه دانش زیست
(ادبیات)
ولی پوپل