نوت آهنگ های فارسی با نوتیشن جهانی
(موسیقی)
متین ظربفگار

من اگر پیامبر بودم
(اعتقادات)
چارلی چاپلین